Ads block

Banner 728x90px
Showing posts with label शिक्षण कौशल. Show all posts
Showing posts with label शिक्षण कौशल. Show all posts

Revision One Liner Part- 6 (बाल विकास-शिक्षण कौशल Question Answer)


Revision One Liner Part- 6  (बाल विकास-शिक्षण कौशल Question Answer)
Also See.. 1 . विज्ञान     2. संस्कृत    3. गणित 4.  बाल विकास/ मनोविज्ञान     5.  भूगोल    6.  पर्यावरण- सामाजिक अध्ययन 7.  शिक्षण कौशल 8. …
Read more »

Revision One Liner Part- 5 (बाल विकास-शिक्षण कौशल Question Answer)


Revision One Liner Part- 5 (बाल विकास-शिक्षण कौशल Question Answer)
Also See.. 1 . विज्ञान     2. संस्कृत    3. गणित 4.  बाल विकास/ मनोविज्ञान     5.  भूगोल    6.  पर्यावरण- सामाजिक अध्ययन 7.  शिक्षण कौशल 8. …
Read more »

शिक्षण कौशल - 13


शिक्षण कौशल - 13
' Also See.. 1 . विज्ञान     2. संस्कृत    3. गणित 4.  बाल विकास/ मनोविज्ञान     5.  भूगोल    6.  पर्यावरण-…
Read more »

शिक्षण कौशल - 12


शिक्षण कौशल - 12
Also See.. 1 . विज्ञान     2. संस्कृत    3. गणित 4.  बाल विकास/ मनोविज्ञान     5.  भूगोल    6.  पर्यावरण- सामाजिक अ…
Read more »

शिक्षण कौशल - 11


शिक्षण कौशल - 11
Also See.. 1 . विज्ञान     2. संस्कृत    3. गणित 4.  बाल विकास/ मनोविज्ञान     5.  भूगोल    6.  पर्यावरण- …
Read more »

शिक्षण कौशल - 10


शिक्षण कौशल - 10
Also See.. 1 . विज्ञान     2. संस्कृत    3. गणित 4.  बाल विकास/ मनोविज्ञान     5.  भूगोल    6. …
Read more »

शिक्षण कौशल - 9


शिक्षण कौशल - 9
Also See.. 1 . विज्ञान     2. संस्कृत    3. गणित 4.  बाल विकास/ मनोविज्ञान     5.  भूगोल    6.  पर्यावरण- …
Read more »

शिक्षण कौशल - 8


शिक्षण कौशल - 8
Also See.. 1 . विज्ञान     2. संस्कृत    3. गणित 4.  बाल विकास/ मनोविज्ञान     5.  भूगोल    6.  पर्यावरण- …
Read more »

शिक्षण कौशल - 7


शिक्षण कौशल - 7
Also See.. 1 . विज्ञान     2. संस्कृत    3. गणित 4.  बाल विकास/ मनोविज्ञान     5.  भूगोल    6.  पर्यावरण- सामाजिक अ…
Read more »

शिक्षण कौशल - 6


शिक्षण कौशल - 6
Also See.. 1 . विज्ञान     2. संस्कृत    3. गणित 4.  बाल विकास/ मनोविज्ञान     5.  भूगोल    6.  पर्यावरण- सामाजि…
Read more »

शिक्षण कौशल - 5


शिक्षण कौशल - 5
Also See.. 1 . विज्ञान     2. संस्कृत    3. गणित 4.  बाल विकास/ मनोविज्ञान     5.  भूगोल    6.  पर्याव…
Read more »